Postup

Druhé desetiletí provádíme vrtání studní se specializací na vrtné průměry 180 - 254 mm, s obsypem tříděným kačírkem. Vrtání studen realizujeme způsobem, který umožní odběr podzemní vody pouze z hlubšího podzemního kolektoru a zajistí dlouhodobou ochranu před proniknutím mělkých, většinou kontaminovaných vod.

Vrtaná studna

Práce provádíme jádrově, kontinuálním šnekem, valivým dlátem s výplachem nebo technologií rotačního příklepu vrtnou soupravou Soilmec na pásovém podvozku za použití ocelových nebo plastových silnostěnných zárubnic, které umožní dosáhnout hluboko uloženého skalního podloží. Vrtáme studny do pevných hornin, štěrkových naplavenin i jílů.

  • Poradíme s výběrem správné velikosti vrtané studny.
  • Navrhneme vhodné umístění studny vrtu.
  • Zpracujeme konečnou cenovou nabídku.
  • Ohlásíme průzkumné práce v souladu se zákonem.
  • Vyžádáme si stanoviska správců ochranných pásem.
  • Nabídneme vhodný termín provedení.
  • Po dokončení vrtných prací provedeme čerpací a stoupací zkoušku.
  • Dodáme kompletní dokumentaci zpracovanou hydrogeologem a projektantem.
  • Dodáme a namontujeme zhlaví studny.
  • Dodáme a namontujeme čerpadlo, vodárnu.

Po odvrtání studny provedeme vystrojení vrtu atestovanou výpažnicí z materiálu PVC-U, HDPE nebo anticoro. Následuje obsypání výpažnice, uvnitř vrtu, filtračním a stabilizačním kačírkem frakce 2/4 mm v jímací části vrtu, odtěsnění volného mezikruží bentonitovou zátkou.

Perforace výpažnic, která musí tvořit min. 5 % z celkové plochy výpažnice v jímací části slouží k nátoku vody do vrtané studny z okolního prostředí a je prováděna strojně. Výpažnice uvnitř vrtané studny musí být centrovaná. K tomu používáme speciální přípravky. Každý takto provedený vrt opatříme ocelovým uzávěrem, který zabezpečí budoucí vrtanou studnu před znehodnocením.

Řez vrtanou studnou

Vrtnaná studna

Stavba vrtané studny musí splnit základní kvalitativní i hygienické parametry. Studnaři a hlavně projektanti vrtaných studní musí zohlednit platnost ČSN 755115.

U našich vrtaných studní je samozřejmostí odtěsnění mělké nebo-li kvartérní zvodně zajílováním volného mezikruží. Stejně tak i provedení obsypu zárubnice praným kačírkem frakce 2 / 4 mm, který stabilizuje stěny vrtu, mírní rychlost přitékající vody, filtruje vodu přitékající k čerpadlu.

Vrtané studny hloubíme vlastní vrtnou technikou. Hydrogeologická a stavební dokumentace k vrtané studni je u nás také samozřejmostí. Je zpracována zkušeným projektantem s dlouholetou praxí a hydrogeologem na základě potřebných oprávnění.

Nedůvěřujete proutkařům?
Můžeme určit místo k provedení vrtu společně se zkušeným hydrogeologem.

Vrty pro tepelná čerpadla

Vrty pro tepelná čerpadla, geotermální nebo hlubinné vrty jsou dlouhodobým zdrojem tepelné energie, nezávislým na klimatických podmínkách.

Obvyklé hloubky vrtů pro tepelná čerpadla, které hloubíme jsou 80 - 150 m v závislosti na výkonu topného systému, hydrogeologických a geologických podmínkách dané lokality.

V současné době hloubíme vrty pro tepelná čerpadla o průměru 135 mm. Tyto osazujeme jednoduchou nebo dvojitou výměníkovou smyčkou Raugeo - Rehau.

Na závěr vrty injektujeme cemento bentonitovou směsí. Tato směs stabilizuje vrt, brání propojení různých hladin podzemní vody a zlepšuje odběr tepelné energie z hornin. Vrty pro tepelná čerpadla jsou stabilním zdrojem tepelné energie.

Zhlaví vrtané studny

Zhlaví vrtané studny, nebo-li vyústění výpažnice vrtané studny nad terén, upravujeme u každého vrtu vyhloubeného za účelem jímání podzemní vody.

Svrchní část takového vrtu musí být osazena technickou šachticí, která společně se zhlavím zabezpečuje vrtanou studnu před poškozením a především chrání podzemní vodu před možnou kontaminací například splachem při vydatných srážkách.

Tlakové zhlaví vrtané studny instalujeme v případě, že dochází k neustálému přetoku vody ze studny přes okraj výpažnice. Podmínkou je zapuštění ocelové výpažnice do hloubky min. 5 m, která je následně z vnější strany zacementována.

Současný platný předpis definuje rozsah stavebních úprav šachtice a zhlaví vrtané studny, její osazení nad terénem, zatěsnění proti průsakům, technické provedení dna šachty, vodotěsnou úpravu zhlaví apod.

Nyní dodáváme a instalujeme plastové šachtice, které jsou zahloubeny pod úroveň terénu a nevytváří rušivé objekty v již upravených zahradách.

Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum pro vrtané studny nebo vrty pro tepelné čerpadlo provádíme tak, že vyhloubíme průzkumný vrt v kvalitě studny nebo jiného požadovaného vrtu.

Vrtné práce jsou v průběhu hloubení dokumentovány.

Dokumentuje se geologický profil vrtu a úroveň zvodní. Následně na průzkumném vrtu provedeme čerpací nebo např. nálevovou zkoušku.

Pokud je předpoklad budoucího využití průzkumného vrtu, musí následovat jeho legalizace.

Zpráva o provedeném hydrogeologickém průzkumu slouží územně správnímu, stavebnímu a vodoprávnímu úřadu jako podklad pro povolení k užívání vrtu, odběru podzemní vody, zasakování vod apod. Hydrogeologický průzkum pro studnu nebo jiný účel, dodáváme v jednom celku společně s projektem studny nebo vrtu pro TČ.

Po získání stavebního povolení je možné provést úpravu zhlaví a napojení studny nebo jiného vrtu na objekt.